Alapszabály


1.cikk: Általános rendelkezések


1.§.(1) Az Egyesület:

a) neve: Vespa Klub Magyarország
(továbbiakban: Egyesület)
b) székhelye: Budapest
c) alapítási éve: 2004.
d) e-mail: info@vespaklub.hu

(2) Az Egyesület működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki.
(3) Az Egyesület jogi személy, amely működését a bírósági nyilvántartásba vételről rendelkező végzés jogerőre emelkedésével kezdi meg.2.cikk: Az Egyesület céljai
2.§.(1) Az Egyesület a Vespa típusú gépjárművek fenntartásával, gyűjtésével, üzemeltetésével, versenyeztetésével és kiállításával foglalkozó vagy azt aktívan támogató magán- és jogi személyek, politikailag és ideológiailag semleges szervezett , önkéntesen létrehozott , önkormányzattal rendelkező országos tömörülése, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljai elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét.


3.cikk: Tagság
3.§ (1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes - vagy jogi személy, magyar vagy külföldi állampolgár
a) Aki / amely Vespa motorkerékpárral rendelkezik, ezen alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel egyetért, megvalósításukat aktívan és tevőlegesen támogatja valamint, teljesíti az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeit,
vagy
b) aki nem rendelkezik Vespa motorkerékpárral gépjárművel, de vállalja a 2.§-ban foglaltakat.

4.§ Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, amely belépéskor együttműködési kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására.

5.§ Az Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagjává fogadhatja azt a természetes vagy jogi személyt , aki az Egyesület elveinek és céljainak megvalósításáért hosszú időn át kimagaslóan dolgozott.

6.§ (1) A rendes tagok felvétele a „Belépési Nyilatkozat”-tal, az elnök döntése alapján történik. Az elnök a belépési nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 napon belül dönt a felvételről. A tagsági viszony annak a hónapnak az első napjával kezdődik, amelyben a felvételi kérelmet elfogadták. A felvételre jelentkező tag a kérelem elbírálásáig próbaidős tagnak minősül.
(2) Az Egyesületbe való be-és kilépés önkéntes.
(3) Az Egyesület tagja lehet jogalanyisággal rendelkező, illetve nem rendelkező szervezet.

7.§. A rendes tag és a pártoló tag
a) a Közgyűlésen tanácskozási-, javaslattételi, szavazati illetve választási joggal rendelkezik, továbbá jelölhető és választható a vezetőségi tisztségre,
b) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
c) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.

8.§. A próbaidős és a tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlésen.4.cikk: A tagok kötelezettségei
9.§. A rendes tag, a pártoló tag és a próbaidős tag kötelességei:
a) az Alapszabály, valamint a Közgyűlés, a vezető szervek és a tisztségviselők rendelkezéseinek betartása, illetve betartatása,
b) az Egyesület szervezeti életében, továbbá a közös vagyon védelmében és annak gyarapításában rendszeresen részt venni,
c) az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az Alapszabályban vagy a Közgyűlési határozatban foglalt előírásoknak megfelelően közreműködni,
d) a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.5.cikk: A tagsági viszony megszűnése és megszüntetése
11.§. A tagság megszűnik:

a) kilépéssel,
b) törléssel,
c) elhalálozással,
d) pártoló jogi személy megszűnésével,
e) tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával,
f) pártoló tag esetén a tagság megszüntetésével,
g) az Egyesület megszűnésével,
h) fegyelmi eljárás alapján kizárással.

11/A.§. Az egyesületből kizárhatók azok a tagok, akik magatartásukkal méltatlanná válnak a tagságra, különösen akkor, ha a veteránautós-és motoros szellemiséggel ellentétes, azzal össze nem egyeztethető tevékenységet folytatnak vagy ilyen tevékenység folytatására szólítanak fel.

11/B.§ Az egyesület bármely tagja jelezheti a Vezetőség bármely tagja felé, amennyiben valaki vagy valamely szervezet tagsággá méltatlan viselkedését észleli és egyúttal kérheti, hogy a Vezetőség jelöljön ki 3 tagú eseti fegyelmi és etikai bizottságot.

12. §. A tag az Egyesületből az egyesület alelnökéhez címzett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

13.§. Azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének harmadszori felszólításra sem tesz eleget, vagy a tagdíj elmaradása meghaladja a hat hónapot, továbbá ha a tag a 4. Cikkben foglalt kötelezettségei valamelyikét súlyosan megsértette, az Egyesület tagfelvételre jogosult szerve törölheti a tagi nyilvántartásból. Az írásbeli felszólításban a tag figyelmét fel kell hívni arra, hogy a hátralék befizetésének elmulasztása az egyesületből történő kizárást vonja maga után.
6.cikk: Az Egyesület szervei és működésük szabályai
15.§. Az Egyesület tevékenységét és ügyeit a következő szervek irányítják és ellenőrzik:
a) Közgyűlés,
b) Vezetőség

16.§. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb, testületi szerve, amely a tagok összességéből áll.

17.§. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása,
b) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása, a Vezetőség jelentése alapján az egyesület gazdálkodásának értékelése,
c) a Vezetőség éves beszámolójának elfogadása,
d) az Egyesület Vezetőségének, - elnökének, alelnökének, titkárának, és 2 póttagjának, illetve a szükséges más bizottság(ok) tagjainak megválasztása, illetve felmentése,
e) a rendes tagok havi tagdíjának megállapítása és elfogadása,
f) dönt a tiszteletbeli tagok megválasztásáról,
g) az Egyesület más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának, vagy megszűnésének kimondása,
h) feloszlás vagy megszűnés esetén az egyesületi vagyon felhasználásának módjáról történő döntés.
25.§. Az Egyesület Vezetőségének összetétele a következő:

a) elnök
b) alelnök
c) titkár

28.§. Az Egyesület törvényes képviselője az elnök, akit akadályoztatása esetén az alelnök helyettesít.8.cikk: Az Egyesület gazdálkodása
38.§ Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi források a következők:
a) a rendes tagok által befizetett tagdíjak,
b) a pártoló tagok pénzügyi támogatása, pártolói tagdíjak,
c) alapítványtól vagy közérdekű kötelezettségvállalásból ( Ptk. 593.-597.§-ok) származó támogatások, felajánlások, hozzájárulások,
d) az Egyesület tevékenységéből származó bevételek.10.cikk: Záró rendelkezések

45.§. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. ( Etv.), a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. ( Ptk.) , valamint más hatályos jogszabályok az irányadók.

46.§. Az Egyesület Alapszabályát a 2004. március 20-án megtartott Alakuló Közgyűlés megtárgyalta és határozattal elfogadta.Budapest, 2004. március 20.